Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION

 Правилник друштва БОГОЈАВЉЕЊЕ

1 — ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ

1.1 — Друштво радио аматера БОГОЈАВЉЕЊЕ (у даљем тексту- Друштво), настало је као резултат слободне воље радио аматера Републике Србије за постизање циљева постављених овим правилником. Друштво је неформална и недобитна организација засновано на слободи удруживања више физичких лица. Мандат Друштва није ограничен. Скраћена ознака Друштва латиничним словима је BGJ.

1.2 — Друштво је јавно удружење засновано на чланству у организационој форми, и делује на основу ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА Републике Србије, других односних правних аката Републике Србије и по овом Правилнику.

1.3 — Друштво има свој логотип и печат са логотипом а сам логотип печата је уједно и логотип Друштва. Логотип је кружног облика, златно жуте боје, који симболично представља планету Земљу. У самом кругу се налази цртеж антенског стуба, који је шири у основи а сужава се при врху. Сам врх стуба је прекривен Православним Хришћанским Крстом од кога су са леве и десне стране насликани радио сигнали који се од крста удаљавају у простор. Испод насликаног стуба, је цртеж ленте, на којој ћириличним писмом на Српском језику, великим калиграфским словима исписан назив Друштва БОГОЈАВЉЕЊЕ. Око овог круга, са леве и десне стране симетрично, нацртане су две ловорове гранчице по једна са сваке стране. Гранчице су на врху круга раздвојене мало и ту је цртеж голуба у лету.

Идејно логотипом је представљена наша планета као круг, на планети се налази стуб за антене, а при врху стуба невидљива рука придржава Часни Крст дајући тако симболичан Благослов нама, Друштву у целини, и благослов нашим напорима на остваривању циљева постављених овим правилником. Лента са именом Друштва у архаичном стилу симболише време и чињенице из програма Друштва, асоцирањем стилова прошлости смешта предмет наше активности у садашњост. Ловорове гране, вековни симболи победе, персонификација су наше решености да остваримо наше циљеве зацртане овим правилником, а голуб између ловорових грана – голуб симбол мира је израз наше опредељености, да су у наш програм диплома и у наше Друштво добродошли сви људи добре воље, без обзира на пол, расну и националну припадност, без обзира на верско одређење, подразумевајући овде, да је једини услов прихватање програмских циљева Друштва.

Слика логотипа Друштва:

BGJ Logo

1.4 — Друштво не одговара за обавезе својих чланова, а чланови Друштва не одговарају за обавезе Друштва.

1.5 — Активности Друштва се одвијају на принципима добровољности, равноправности и законитости али увек у складу са правилником Друштва.

1.6 — Друштво је основано ради обележавања значајних датума и празника Српске Православне Цркве (у даљем тексту – СПЦ), било да су датуми и празници у вези са Манастирима, црквеним храмовима или Светитељима. Исто тако Друштво ће се бавити обележавањем значајних датума из Српске историје који су у вези са личностима или догађајима из Српске историје.

1.7 — Друштво ће се у свом раду бавити и популаризацијом радо-аматеризма код становништва у границама својих могућности кроз развој програма диплома, радом на терену и у другим условима на територији Републике Србије и ван ње ако је могуће, али увек су Православни Светитељи и Православне Светиње као и историјске чињенице историје Србије искључиви предмет активности Друштва.

1.8 — У раду на терену Друштво ће се бавити посетама удаљеним и неприступачним деловима Србије како би се скренула пажња становништва на историју, лепоту и верски значај ових места, уз истовремену популаризацију радио аматеризма код становништва. Ово ће се организовати у складу са могућностима чланова Друштва али без обавеза.

1.9 — Друштво потпуно поштује све позитивне Законске прописе Републике Србије везане за емисије радио аматерских станица.

1.10 — Главни циљеви Друштва су:

– Успостављање диплома програма Друштва

– Спровођење у етеру дана активности посвећених различитим Манастирима и Светитељима СПЦ, различитим догађајима, историјским чињеницама и личностима

– Успостављање контаката и сарадњу са другим клубовима, друштвима и појединцима који деле интересе и оријентицију Друштва у земљи и ван земље.

– Пласирање информација укључујући оглашаваање о делатностима и активностима Друштва у радио аматерским и другим гласилима и публикацијама у земљи и ван земље.

1.11 — За спровођења својих циљева и задатака Друштво има право да:

– слободно дистрибуира информације о својим активностима

– сазива и одржава скупове и дружења и организује друге догађаје сагласно програмским и тематским циљевима Друштва.

– Гради своје односе са јавним властима, СПЦ, другим клубовима и удружењима исте програмске оријентације, као и са појединцима а све на добровољној основи.

1.12 — Друштво је дужно да поштује све законе Републике Србије, опште признате принципе и норме међународног права које се односе на обим активности Друштва као и норме предвиђене овим документом и другима правилима Друштва.

2 — Структура Друштва

2.1 — Друштво је састављено од оснивача и чланова Друштва

2.2 — Оснивачи Друштва су радио аматери именом, презименом и знаком идентификације побројани како следи:

YU1FI  Срђан Лекић

YU1JB Јован Бандин (од Августа 2022)

YU1PV  Драган Петровић

YU1RA  Синиша Радуловић

YU1U  Драги Живковић

YU3A  Бошко Миланков

YU4SRB Димитрије Видић

YT4ZZ Радић Маленовић (од Августа 2022)

YU5DR  Драган Ружичић

YU5TM  Тихомир Мишковић

YT1T  Живота Томић

YT1Q  Душан Варићак

YT1WA  Звонко Цоља

YT5FD  Славко Ранковић

YT5M  Васа Вујановић

2.3 — Највиши орган управљања Друштвом је скупштина Друштва.

2.4 — Скупштину чине оснивачи Друштва.

2.5 — Стално делујуће управљачко, координационо и извршно тело друштва је Савет Друштва, у даљем тексту – Савет.

2.6 — Савет бирају оснивачи Друштва на неодређено време.

2.7 — Чланови Савета се могу мењати због приватних обавеза и слично.

3 — Чланство у Друштву.

3.1 — Члан Друштва може бити сваки радио аматер који има позивни знак, који се обавезује да ће поштовати, прихватити и делити све циљеве Друштва, као и да ће у свом раду у Друштву поштовати све законе Републике Србије.

3.2 — Оснивачи Друштва су аутоматски чланови Друштва. Оснивача Друштва има четрнаест, (14), а ако наступе разлози због којих број Оснивача падне испод четрнаест, Савет из редова Чланова именује новог члана Оснивача.

3.3 — Чланови Друштва могу бити и лица која нису радио аматери, али се баве делатношћу која је тематски везана за делатност Друштва те као такви изразе жељу да својим делањем помогну остваривање циљева Друштва, али лица која нису радио аматери не могу бити именована у Савет нити могу бити чланови Оснивача.

3.4 — Члан Друштва се постаје подношењем захтева преко контакт форме на сајту Друштва, или се мејлом обрати Друштву преко мејл адресе на сајту Друштва.

3.5 — Подносилац захтева за пријем у Друштво мора имати најмање једну диплому Друштва и њу мора да наведе у захтеву за чланство, ово не важи за лица која нису радио аматери.

3.6 — Захтев за чланство у Друштву разматра Савет Друштва.

3.7 — Савет Друштва је слободан у решавању захтева за чланство и може да га прихвати или одбије без образложења. Одлука Савета је коначна и није подложна преиспитивању.

3.8 — Уколико Савет прихвати захтев за пријем у Друштво, оснивачи исти могу да одбију или да прихвате простом већином.

3.9 — Чланство у другим клубовима, друштвима или организацијама није препрека за чланство у Друштву.

4.— Права и обавезе

4.1 — Члан Друштва има обавезу да у складу са својим могућностима учествује у акцијама и активностима клуба, с тим што је обавезан да у току календарске године учествује у најмање једној акцији, или да током више акција одржи најмање 100 (сто) веза годишње. Везе одржане током акција или активација Друштва, члан је обавезан да у ADIF формату унесе у базу остварених веза на сајту Друштва, најмање једном у току дана, на тај начин ће ловци на дипломе најбрже доћи до диплома што нам је и циљ!

4.2 — Сваки члан Друштва има право да користи логотип и све атрибуте Друштва по свом нахођењу, али, искључиво на начин којим не наноси штету Друштву нити осталим члановима Друштва, нити је противан опште прихваћеној етици радио аматера и законских прописа Републике Србије, већ само у циљу популарисања програмских опредељења Друштва и његовом омасовљењу. Сваки члан Друштва добија у електронској форми сертификат о чланству.

4.3 — Чланови Друштва добијају чланске бројеве који почињу бројем 1 (један).

4.4 — Оснивачи Друштва немају чланске бројеве, уместо чланског броја поред свог позивног знака уписују велико слово О и то као YU1XXX BGJ #O

4.5 — Члан Друштва гласа код доношења одређених одлука и има један глас.

4.6 — Оснивачи Друштва гласају код доношења одлука и сваки глас оснивача се рачуна као два (2) гласа.

4.7 — Сви чланови Друштва су дужни да:

а)- се придржавају одредби овог Правилника

б)- извршавају одлуке Савета Друштва

в)- поштују етику при раду у етеру и у комуникацији са аматерима света

г)- доприносе постизању циљева и спровођењу задатака Друштва предвиђених овим Правилником и сваким другим који се по тренутној динамици Друштва донесу.

4.8 — Престанак чланства у Друштву може бити добровољан обавештавањем савета Друштва о жељи за иступање из Друштва.

4.9 — Чланство у Друштву престаје кршењем или мењањем циљева Друштва, или непоштовањем овог правилника, о чему одлуку доноси Савет Друштва а о чему Савет обавештава чланство електронском поштом. Одлука Савета је коначна.

4.10 — Чланство у Друштву престаје аутоматски уколико члан током две (2) године не учествује у раду Друштва а своје одсуствовање ваљано не оправда.

4.11 — Члански број члана који је напустио Друштво или је из њега удаљен не може бити никоме додељен.

4.12 — Члан који је добровољно напустио Друштво може у року од једне (1) године поново да поднесе захтев за пријем у Друштво и задржава свој члански број.

4.13 — Члан искључен из Друштва не може поново бити примљен у Друштво.

4.14 — Савет Друштва је обавезан да јасно изражену жељу за престанак чланства истог момента уважи и прихвати и да је објави на сајту Друштва.

4.15— Сваки члан Друштва, и сваки лиценцирани радио аматер,сагласно дипломном програму, може самостално да буде активатор субјекта дипломе,активатор манастира и слично.Активатор може бити сваки лиценцирани радио аматер,без обзира дали је члан Друштва или не.Активације  је пожељно-али не и обавезно најавити на сајту Друштва.Активације се спроводе уз стриктно поштовање банд плана и правну ваљаност лиценце и дозволе рад.Коришћење репетитора за везе током активације није дозвољао,крос банд везе нису дозвољене,али је дозвољено одржавање крос моде веза-због великог нивоа сметњи.

4.16 — Активација се активатору признаје као активација само ако је том приликом одржано најмање 25. (дваесет пет) веза,Уколико током трајања активације,активатор одржи мање од двадесет пет веза,везе се ловцима на диломе  признају за дипломе и укупан ласман, а активаатору се таква акивације не рачун за пасман активатора.

4.17 — Активатор за рад са терена користи своју опрему, и активацију обавља у сопственој режији и о свом трошку. Остали чланови Друштва се упућују да такве експедиције помогну у складу са својим могућностима.Приликом рада са локације,предмета активације,члан Друштва користи лични позивни знак праћен ознаком рада са портабл локације,и уз рапорт предаје словно-бројчану ознаку локације са које ради.На пример, YU0XXX/P 599 RP01.

4.18 — Субјект активације може бити само у оквиру тематике дефинисане актвношћу Друштва, и није нужно везана и/или условљена тренутним келндаром акивности Друштва. Активатор не мора бити само један ,али уколико се активација обавља са више позивних знакова,за признавање акјтивације сваки активатор мора имати намање дведест пет урађених веза. по  позивном знаку.У случуј радв више више активатора са исте локације, број одржаних веза се рачуна за сваког активатора посебно-не може се сбирно представити број одржаних веза укупно за све активаоре збирно.

4.19 — Обавезе Савета Друштва

а)  Да активно гради, тражи, унапређује и чува, контакте са СПЦ

б)  да ради на сарадњи и обезбеђивању сарадње и подршке са Музејом СПЦ, Народним музејом и осталим релевантним установама и личностима од интереса за рад Друштва у циљу добијања нематиријалне помоћи важне за рад Друштва у виду архивске, ликовне и сваке друге грађе, јер се рад Друштва заснива на волонтерској основи

в)  остваривање контакта са Државним министарствима Републике Србије, јурисдикције која се поклапа са циљевима Друштва.

4.20 — Друштво и његови симболи, сајт Друштва, садржај на дипломама Друштва, као и тематски програм Друштва, не смеју да садрже увредљиве текстове, не смеју ни на који начин да вређају било коју нацију, државу, веру или појединца. Сајт Друштва не сме да садржи текстове политичке или идеолошке природе, текстове који вређају било коју идеолошку, верску или политичку опцију. Текстови и тематика сајта, не смеју да вређају ничија национална, религиозна или друштвена осећања.

4.21 — Чланови Савета могу о свом трошку да штампају визит карте и QSL карте користећи лого Друштва у циљу квалитетнијег представљања Друштва где је то потребно.

4.22 — Савет Друштва је у обавези да активно ради на проналажењу покровитеља и добротвора који би сносили трошкове закупа сервера за сајт Друштва.

4.23 — У случају покровитељства, имена покровитеља и добротвора ће се налазити на првој страни сајта Друштва, осим ако добротвор не жели да буде анониман.

5 — Управљање Друштвом

5.1 — Друштвом управља Савет.

5.2 — Друштво има менаџере за дипломе који могу бити и чланови Савета, зависно од слободног времена. Менаџер за дипломе је уједно задужен и за решавања спорних захтева за дипломе и у том случају одлука менаџера је коначна.

5.3 — Члан Савета услед спречености било које врсте може да поднесе оставку на место у Савету, а скупштина оснивача ће именовати новог члана Савета из редова оснивача пре свега, а изузетно из редова чланова Друштва.

5.4 — Савет Друштва о свом раду, повремено, зависно од динамике догађаја, електронском поштом обавештава све чланове о својим активностима и по потреби заказује дискусије о темама путем СКАЈП-а или на други аличан начин.

5.5 — Савет је отворен за комуникацију и конструктивне предлоге чланова, и у ту сврху адресе електронске поште чланова Савета могу бити јавно доступне члановима, као и бројеви телефона чланова Савета.

5.6 — Савет Друштва у било ком сазиву је обавезан да охрабрује и подстиче чланове на слободно изношење конструктивних предлога и сугестија за унапређење рада Друштва, и сваки члан може да предложи и одређени субјект дипломе било да је реч Световној или историјској тематици.

5.7 — Савет је дужан да усвоји предлог дипломе од стране члана ако је унутар тематике обухваћене овим правилником.

5.8 — Диплома на предлог члана из претходног става, почиње са издавањем чим се заврши графички дизајн саме дипломе, (свакако без постојања дизајна нема ни дипломе).

5.9 — Савет Друштва се може проширити ради ефикаснијег рада уколико се покаже таква потреба.

5.10 — Савет Друштва може бити проширен на одређено или неодређено време зависно од обима обавеза Савета.

5.11 — У Правилник могу бити унете одредбе које нису обухваћене Правилником само на захтев чланова Друштва уколико их Савет оцени као сврсисходне и конструктивне у циљу побољшања функционисања Друштва.

5.12 — Ступање на снагу:

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Д

Објављено на празник Воздвижења Часног Крста - Крстовдан, 27./14. Септ. 2021
У име оснивача Друштва: Живковић Драги - Гане  YU1U, У Београду, 25. Септембра 2021. године